BPS - Bachelor in Political Science

پوهنځیعلوم سیاسی:

پوهنځی علــوم سیاســی پوهنتــون مریم در تــلاش آن اســت تــا دانــش لازم در مــورد اندیشــه هــا، نظریــه هــای سیاســی و تحــولات منطقــه ای و بیــن المللــی را بــرای محصــلان ارایــه نمایــد تــا آنهــا ضمــن داشــتن دانــش لازم سیاســی، آشــنایی و فهــم از مســایل سیاســی روز، بتواننــد قــدرت تحلیــل خویــش در ایــن حــوزه را نســبت بــه مســائل سیاســی داخلــی و بیــن المللــی افزایــش دهنــد. دانــش آموختــگان ایــن رشــته پــس از فراغــت قــادر خواهنــد بــود تــا در نهــاد هــای مختلــف دولتــی از جملــه وزارت خارجــه، ســفارت خانــه هــا و نمایندگــی هــای سیاســی کشــورها و ســازمان هــا، مراکــز تحقیقــی مطالعــات اســتراتیژیک ایفــای وظیفــه نماینــد.

سیستم تدریس

کریدت

زبان تدریس

دری و پشتو

حد اقل کریدت

145

امتحان شمولیت

بهار و خزان

زمان

صبح و شام

سیستم کریدت:

تدریــس رشــته علوم سیاسی ماننــد ســایر رشــته هــا بر اســاس سیســتم کریــدت بوده کــه محصــلان طبــق آن میتواننــد مضامیــن را بــا در نظــر داشــت علاقــه و تــوان مالــی خویــش انتخــاب نماینــد.  سیســتم کریــدت، سیســتم درســی پذیرفتــه شــده بیــن المللــی مــی باشــد کــه محصــلان را در رشــد توانایــی هــای علمــی و عملــی کمــک نمــوده و فرصــت هــای واقعــی را در جهــت مدیریــت زمــان دوره تحصیلــی و پیشــرفت هــر چــه بهتــر آنهــا فراهــم مــی ســازد.

کتگوری مضامین:

 

 

 

کتگوری مضامین

نوع مضمون

تعداد کریدت

اساسی

40

تخصصی

72

اختیاری

25

منوگراف

8

مجموع

145

رشته های تخصصی علوم سیاسی:

روابط بین الملل:

تمرکــز اساســی ایــن رشــته بــالای سیاســت خارجــی کشــورها، اقتصــاد جهانــی و ارتباطــات اســت.

اداره و دیپلوماسی:

تمرکز اساسی این رشته بالای آموزش فرهنگ سیاسی، شناخت لازم، اصول و قواعد دیپلوماسی، شناخت قوانین و نظام های حقوقی در عرصه بین الملل برای برقراری صلح و نظم جهانی می باشد.

تاریخ:

تاریخ حرکت جوامع فرهنگ ها و اندیشه درست تر زمان است و به عبارت دیگر سر گذشت «شدن انسان» در گذر زمان می باشد. مطالعه تاریخ با روشن ساختن تجربه های موفق و ناموفق حکومت ها، جوامع و اندیشه ها، فهم عالمانه تر جریانات فکری اجتماعی و سیاسی را امکان پذیر می سازد و به ما کمک می کند تا تحولات آینده جامعه را با نگاه عمیق تر و علمی تر مورد توجه قرار دهیم. تاریخ تبارز دهنده هویت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسان ها از پیدایش آنها بوده است.

امکانات:

پوهنتــون مریم دارای بهتریــن منابــع فزیکــی و تکنالوژیکــی مــی باشــد کــه  صنــف هــای درســی، لابراتوارهــا، تــالار کنفرانــس، اتــاق هــای مطالعــه و ســایر امکانــات را شــامل مــی شــود.

کتابخــانـــه پوهنتــــون مریم مجهــــز بــا تمامــی منابــع معلوماتــی بــــوده کــه مجموعـــــه مقالـــه هـــای علمــی، آثــار تحقیقــی و ســایر منابــع معلوماتــی، از ویـــژه گــی هــای آن مــی باشــد.

فعالیت های ورزشی:

پوهنتــون مریم ضمــن فراهــم آوری خدمــات تحصیلــی و نصابــی، فرصــت هــای ورزشــی را بــرای محصــلان طبقــه ذکــور و انــاث نیــز  مهیا ساخته است که از آن جمله می توان به تیم کریکت پوهنتون مریم اشاره کرد. محصــلان میتواننــد ورزش مــورد علاقــه خویــش را تعقیــب نماینــد.

مرکز خدمـات کـاریابی:

ایــن مرکــز، محصــلان را بــا مهــارت هــای کاریابــی چــون طــرز تهیــه خلص ســوانح و داشــتن مصاحبــه موفــق آشــنا ســاخته و بــا اســتفاده از روش هــای ارایــه ســیمینارها، مشــوره دهــی، راه انــدازی مصاحبــه هــای تمثیلــی، ظرفیــت و مهــارت هــای کاریابــی محصــلان را بــالا مــی بــرد. عــلاوه بــر ایــن، مرکــز خدمــات کاریابــی مریم، زمینــه هــای کاریابــی و دوره هــای کارآمــوزی (انترنشــپ) در نهاد هــای مختلــف دولتــی و خصوصــی را بــرای محصــلان فراهــم مــی کنــد.

اشتراک در کنفرانس ها و سیمینارهای علمی:

پوهنتــون مریم زمینــه اشــتراک در کنفرانــس هــا، محاکــم تمثیلــی وســیمنیار های علمــی، ملــی و بیــن المللــی را بــرای محصــلان رشــته علوم سیاسی و امکانــات تحقیــق در عرصــه هــای مرتبــط بــه ایــن رشــته را بــرای آنهــا فراهــم ساخته است.

ترانسپورت:

پوهنتــون مریم بــرای محصلیــن انــاث، خدمــات ترانســپورتی را نیــز در آینده نزدیک فراهم می سازد.

شرایط عمومی شمولیت:

-   داشتن شهادت نامه صنف دوازدهم.

-   اخذ نمره کامیابی امتحان شمولیت در پوهنتون مریم.

-   سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (یک قطعه عکس، فوتوکاپی تذکره، فوتوکاپی شهادت نامه).

معلومات مالی:

فیس داخله فقط یکبار 

فیس

تعداد سمستر ها

مجموع

3000 افغانی

8

3000 افغانی

 

فیس دوره لیسانس

فیس فی کریدت

مجموع کریدت

مجموع

993 افغانی

145

144000 افغانی

 

فیس فی قسط

فیس فی سمستر

مجموع فیس دوره لیسانس

6000 افغانی

18000 افغانی

147000 افغانی

 
بورسیه های و کمک های مالی:

پوهنتون مریم همواره تاش می کند تا زمینه فراگیری تحصیلات عالی را برای طیف کثیری از افراد جامعه مساعد سازد.

بطور مجموعی این نهاد مبلغ هنگفتی را در چارچوب کمک های مالی و بورسیه های تحصیلی به منظور تشویق محصلان نخبه اختصاص داده و زمینه تحصیلات عالی را برای افراد که از توانایی مالی کمتری برخوردار اند، فراهم می کند.

چگونه می توان از بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی مستفید شد؟

- کسب بالا ترین نمره امتحان شمولیت پوهنتون مریم.

- اخذ بالاترین نمره در ختم هر سمستر.

- ارایه درخواست برای دریافت کمک های تحصیلی. 

LLB Bachelor of Law
BPS Bachelor of Political Science
BBA Bachelor of Business Administration
BIT Bachelor of Information Technology
Why Learn English?
CEL / DEL in English Language
TOEFL

Academics


LLB
BPS
BBA
BIT

Contact UsCopyRight © 2016 All Rights Reserved: Developed By wesoft