LLB - Bachelor in Law

پوهنځی حقوق:

پوهنځی حقوق پوهنتون مریم تلاش می ورزد تا دانش لازم را در رابطه با مفاهیم بنیادی و اساسی رشته حقوق به محصلان ارایه نماید تا آنها بتوانند از شایستگی های لازم کاری در حوزه های حقوقی، عدلی و قضایی استفاده نمایند.

فارغان این رشته پس از ختم دوره تحصیلی، توانمندی اجرای کار در سطوح مختلف نهاد های عدلی و قضایی کشور را دارا بوده و می توانند با استفاده از دانش و مهارت های کسب شده، به حل و فصل منازعات ملی، منطقه ای و بین المللی بپردازند. 

سیستم تدریس

کریدت

زبان تدریس

دری و پشتو

حد اقل کریدت

145

امتحان شمولیت

بهار و خزان

زمان

5 صبح، 9 صبح  و 5 شام 

سیستم کریدت:

تدریــس رشــته حقــوق ماننــد ســایر رشــته هــا بر اســاس سیســتم کریــدت بوده کــه محصــلان طبــق آن میتواننــد مضامیــن را بــا در نظــر داشــت علاقــه و تــوان مالــی خویــش انتخــاب نماینــد.  سیســتم کریــدت، سیســتم درســی پذیرفتــه شــده بیــن المللــی مــی باشــد کــه محصــلان را در رشــد توانایــی هــای علمــی و عملــی کمــک نمــوده و فرصــت هــای واقعــی را در جهــت مدیریــت زمــان دوره تحصیلــی و پیشــرفت هــر چــه بهتــر آنهــا فراهــم مــی ســازد.

کتگوری مضامین:

 

 

 

کتگوری مضامین

نوع مضمون

تعداد کریدت

اساسی

40

تخصصی

72

اختیاری

25

منوگراف

8

مجموع

145

رشته های تخصصی حقوق:

پوهنځی حقــوق در دوره لیســانس دارای سه رشــته تخصصــی بــوده، کــه محصــلان مــی تواننــد پــس از تکمیــل نمــودن سمســترهای اساسی، رشــته تخصصــی را مطابــق بــا علاقــه منــدی خویــش انتخــاب نماینــد.

حقوق جزا و علوم جنایی:

تمرکــز اساســی ایــن رشــته بــر بخــش های چــون حقــوق جــزای عمومــی، حقــوق جــزای اختصاصــی و جــرم شناســی مــی باشــد.

حقوق قضاء و ځارنوالی:

تمرکز این رشته بر بخش های چون تامین عدالت، ایجاد پالیسی های موثر برای کاهش آمار جرایم در سطح ملی و بین المللی و شناخت نظام های معاصر حقوقی و عدلی می باشد.

ثقافت اسلامی:

تمرکز این رشته بر بخش های چون علوم اسلامی، دعوتگران دینی، تفهیم ارزش های اسلامی،‌ اسلام شناسی، ‌نظریات اقتصاد و بانکداری اسلامی و تاریخ و تمدن اسلامی می باشد.

امکانات:

پوهنتــون مریم دارای بهتریــن منابــع فزیکــی و تکنالوژیکــی مــی باشــد کــه  صنــف هــای درســی، لابراتوارهــا، تــالار کنفرانــس، اتــاق هــای مطالعــه و ســایر امکانــات را شــامل مــی شــود.

کتابخــانـــه پوهنتــــون مریم مجهــــز بــا تمامــی منابــع معلوماتــی بــــوده کــه مجموعـــــه مقالـــه هـــای علمــی، آثــار تحقیقــی و ســایر منابــع معلوماتــی، از ویـــژه گــی هــای آن مــی باشــد.

فعالیت های ورزشی:

پوهنتــون مریم ضمــن فراهــم آوری خدمــات تحصیلــی و نصابــی، فرصــت هــای ورزشــی را بــرای محصــلان طبقــه ذکــور و انــاث نیــز   مهیــا ساخته است که از آن جمله می توان به تیم کریکت پوهنتون مریم اشاره کرد. محصــلان میتواننــد ورزش مــورد علاقــه خویــش را تعقیــب نماینــد.

مرکز خدمـات کـاریابی:

ایــن مرکــز، محصــلان را بــا مهــارت هــای کاریابــی چــون طــرز تهیــه خلص ســوانح و داشــتن مصاحبــه موفــق آشــنا ســاخته و بــا اســتفاده از روش هــای ارایــه ســیمینارها، مشــوره دهــی، راه انــدازی مصاحبــه هــای تمثیلــی، ظرفیــت و مهــارت هــای کاریابــی محصــلان را بــالا مــی بــرد. عــلاوه بــر ایــن، مرکــز خدمــات کاریابــی مریم، زمینــه هــای کاریابــی و دوره هــای کارآمــوزی (انترنشــپ) در نهاد هــای مختلــف دولتــی و خصوصــی  را بــرای محصــلان فراهــم مــی کنــد.

اشتراک در کنفرانس ها و سیمینارهای علمی:

پوهنتــون مریم زمینــه اشــتراک در کنفرانــس هــا، محاکــم تمثیلــی وســیمنیار های علمــی، ملــی و بیــن المللــی را بــرای محصــلان رشــته حقــوق و امکانــات تحقیــق در عرصــه هــای مرتبــط بــه ایــن رشــته را بــرای آنهــا فراهــم ساخته است.

ترانسپورت:

پوهنتــون مریم بــرای محصلیــن انــاث، خدمــات ترانســپورتی را نیــز در آینده نزدیک فراهم می سازد.

شرایط عمومی شمولیت:

- داشتن شهادت نامه صنف دوازدهم.

- اخذ نمره کامیابی امتحان شمولیت در پوهنتون مریم.

- سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (یک قطعه عکس، فوتوکاپی تذکره، فوتوکاپی شهادت نامه).

معلومات مالی:

فیس داخله فقط یکبار  

فیس

تعداد سمستر ها

مجموع

3500 افغانی

8

3500 افغانی

 

فیس برنامه

فیس فی کریدت

مجموع کریدت ها

مجموع

993 افغانی

145

144000 افغانی

 

فیس فی قسط

فیس فی سمستر

مجموع فیس برنامه

6000 افغانی

18000 افغانی

147500 افغانی

 بورسیه های و کمک های مالی:

پوهنتون مریم همواره تاش می  ورزد تا زمینه فراگیری تحصیلات عالی را برای طیف کثیری از افراد جامعه مساعد سازد.

بطور مجموعی این نهاد مبلغ هنگفتی را در چارچوب کمک های مالی و بورسیه های تحصیلی به منظور تشویق محصلان نخبه اختصاص داده و زمینه تحصیلات عالی را برای افراد که از توانایی مالی کمتری برخوردار اند، فراهم می کند.

چگونه می توان از بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی مستفید شد؟

- کسب بالا ترین نمره امتحان شمولیت پوهنتون مریم.

- اخذ بالاترین نمره در ختم هر سمستر.

- ارایه درخواست برای دریافت کمک های تحصیلی. 

LLB Bachelor of Law
BPS Bachelor of Political Science
BBA Bachelor of Business Administration
BIT Bachelor of Information Technology
Why Learn English?
CEL / DEL in English Language
TOEFL

Academics


LLB
BPS
BBA
BIT

Contact UsCopyRight © 2016 All Rights Reserved: Developed By wesoft